Nhà phố Hưng Yên

Dự án Nhà phố Hưng Yên sử dụng đá sân vườn cung cấp bởi Tổng Kho Đá Sân Vườn Hà Nội

Viện toán quốc gia

Dự án Viện toán quốc gia sử dụng đá sân vườn cung cấp bởi Tổng Kho Đá Sân Vườn Hà Nội

Nhà phố

Dự án Nhà Phố sử dụng đá sân vườn cung cấp bởi Tổng Kho Đá Sân Vườn Hà Nội.

Bệnh viên xây dựng

Dự án Bệnh Viện Xây Dựng trực thuộc Bộ Xây Dựng sử dụng đá sân vườn cung cấp bởi Tổng Kho Đá Sân Vườn Hà Nội.